Skoči na glavno vsebino
Računovodstvo: 03 428 54 80 | Svetovalna služba: 03 428 51 04, 03 428 51 06, 03 428 51 38 | I. osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | T: 03 428 51 00 tajnistvo@iosce.si

Šolska prehrana


ŠOLSKA PREHRANA

V šoli nudimo, odvisno od starosti otrok, štiri obroke prehrane: zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico.

Prvošolci imajo, tudi zaradi prilaganja postopnemu prehodu iz vrtca v šolo,  poseben prehranski režim. Malico imajo takoj po prihodu v šolo, to je med 8. in 8.20. To je tudi čas, ki je namenjen vzgoji za zdravo življenje in ustrezne prehranjevalne navade. Sledi sadni obok ob 10. uri in kosilo ob 12. uri. Ob 14. uri je zanje na voljo popoldanska malica.

Učencem 2. in 3. razredov nudimo zajtrk ob prihodu v šolo, in sicer med 7.15 in 7.45. Drugo in tretješolci imajo malico med 8.45 in 9.15, za ostale učence je malica na voljo med 9.55 in 10.15. Učenci, ki obiskujejo pouk v Kosovelovi ulici, imajo malico v jedilnici, učencem višjih razredov pa prinesejo malice v učilnice dežurni učenci. Kuhinja v Kosovelovi ulici nudi učencem kosila v času od 11.50 do 13.50. Učenci, ki ostajajo v popoldanskem varstvu, malicajo v spremstvu učiteljev okrog 14.30.

Na osnovi določil 6. in 28. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13) je Svet I. osnovne šole Celje sprejel Pravila šolske prehrane, katerih povzetek navajamo v nadaljevanju.

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: starši), praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto, lahko pa tudi kadar koli med šolskim letom.

Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki ga predpiše minister. Prijava se hrani do konca šolskega leta, za katero je bila oddana.

S podpisom prijave nastopi dolžnost podpisnika prijave, da bo:

 • spoštoval pravila šolske prehrane,
 • pravočasno odjavil posamezni obrok, skladno s pravili šolske prehrane,
 • šoli plačal prevzete obroke,
 • šoli plačal nepravočasno odjavljene obroke.

Starši lahko kadar koli prekličejo prijavo na šolsko prehrano. Preklic na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki se hrani do konca šolskega leta. Preklic velja z naslednjim dnem po njegovem prejemu.

Izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo ali preklic šolske prehrane lahko starši oddajo pri:

 • razredniku (v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto),
 • organizatorju šolske prehrane ali
 • v tajništvu šole.

Obrazce za prijavo in preklic šolske prehrane dobijo starši v tajništvu šole ali na spletni strani šole: starši/dokumenti in obrazci/vloga za šolsko prehrano ali preklic in odjava šolske prehrane.

V mesecu septembru izpolnijo starši tudi Pogodbo o plačilu prehrane in ostalih storitev v tekočem šolskem letu, v kateri se s podpisom zavežejo, da bodo izpolnjevali s pogodbo določene obveznosti.

Starši lahko odjavijo posamezni obrok šolske prehrane:

 • preko šolske spletne strani: na zavihku, kazalo izbira ODJAVA PREHRANE
 • po telefonu na številki: (03) 428 51 00
 • osebno v tajništvu šole

Posamezni dnevni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan pred odsotnostjo učenca, in sicer do 12. ure. V primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin se smatra, da je posamezni obrok šolske prehrane pravočasno odjavljen, če se odjavi isti delovni dan, in sicer do 8. ure za malico in kosilo ter do 7. ure za zajtrk.

Če starši oziroma učenec niso pravočasno odjavili posameznega obroka, plačajo šoli polno ceno nepravočasno odjavljenih obrokov. Enako velja za učence, ki so pridobili pravico do brezplačne (subvencionirane) prehrane.

S Pravili šolske prehrane je določeno ravnanje z neprevzetimi obroki, ki jih šola brezplačno odstopi drugim učencem. Za nadzor dnevnih obrokov šolske prehrane (prijave in odjave) ravnatelj, v sodelovanju z vodjem šolske prehrane, zadolži in pooblasti posamezne delavce šole.

Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši na podlagi dogovora in pisnega soglasja, potrdila osebnega zdravnika ali zdravnika specialista oz. na osnovi predpisanega jedilnika s strani stroke. Za vsako šolsko leto ali spremembo zdravja učenca morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo.

Cene obrokov v šolskem letu 2023/24:

 • zajtrk: 0,68 €,
 • malica: 1,10 €,
 • kosilo za učence od 1. do 5. razreda: 2,59 €,
 • kosilo za učence od 6. do 9. razreda: 2,87 €.

Cilji in vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so povezane s šolsko prehrano:

 • vzgajati in izobraževati učence za razvoj navad zdravega življenja in navajanje na varovanje zdravja,
 • vplivati na optimalni razvoj učencev z zagotavljanjem kakovostnih obrokov šolske prehrane,
 •  vzgajati in izobraževati učence o zdravi, varni in varovalni prehrani,
 • vzgajati in izobraževati učence za odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja in okolja,
 • vzgajati, izobraževati ter razvijati zavest učencev za odgovorno ravnane s hrano,
 • vzgajati, izobraževati ter razvijati zavest učencev o kulturi prehranjevanja.

Nevenka Čater Jeušnik, vodja šolske prehrane


Dejavnosti s katerimi bo šola spodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja

 • Vključevanje ekoloških in lokalno pridelanih živil v jedilnike ter vzporedna vzgojno-izobraževalna aktivnost (permanentno).
 • Izvajanje aktivnosti v okviru ŠOLSKE SHEME; poudarek na pomenu sadja, zelenjave in mleka v naši prehrani, lokalni oskrbi, integrirani in ekološki pridelavi. Projekt ŠOLSKA SHEMA je ukrep Skupne kmetijske politike EU, katerega namen je omogočiti spremembe prehranskih navad otrok in spodbuditi zdrav način življenja. Aktivnosti projekta bodo povezane z aktivnostmi dneva slovenske hrane ter s sprotnim obveščanjem preko roditeljskih sestankov, razrednih ur in šolskih jedilnikov.
 • Izvedba DNEVA SLOVENSKE HRANE za vse učence (17. 11. 2023) – poudarek bo na lokalni pridelavi in živilih slovenskega izvora; tradicionalni slovenski zajtrk, delavnice, ogledi kmetij in sodelovanje z lokalnimi dobavitelji živil.
 • Posebne aktivnosti, vezane na Dan zdravja (7. 4. 2024); uravnotežen jedilnik z vključenimi določenimi ekološkimi živili, delavnice priprave zdrave hrane, sodelovanje na občinskih aktivnostih.
 • Sprotno obveščanje in predstavitve preko oglasne deske, šolskega spleta, šolskega radia, informiranje staršev na roditeljskem sestanku, razgovori v okviru razrednih ur in ustrezno vključevanje v učne vsebine.
Dostopnost